Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται από τους εργαζομένους στη «REGENCY ENTERTAIN-MENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» συνδικαλιστική ορ-γάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΖΙΝΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του σωματείου είναι: 1. Η Συνένωση όλων των εργαζομένων του κατόχου της άδειας λειτουργίας Καζίνο – Ξενοδοχείου και λοιπών συνοδευ-τικών εγκαταστάσεων αυτού στη Θεσσαλονίκη, την εκμετάλ-λευση των οποίων σήμερα έχει η εταιρεία REGENCY ENTER-TAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι), για την συλλογική προστασία και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, α-σφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους, καθώς και για την εξύψωση του βιοτικού και επαγγελμα-τικού επιπέδου τους. 2. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος ενότητας, συ-νεργασίας, αλληλεγγύης και αλληλοεξυπηρέτησης των μελών. 3. Η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεών τους και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους. 4. Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για πλήρη ε-φαρμογή των επιταγών του Συντάγματος, του εσωτερικού δι-καίου και των Διεθνών Συμβάσεων για τα δικαιώματα των ερ-γαζομένων, την συνδικαλιστική ελευθερία και γενικά για την προστασία της υγείας τους, της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 Μέσα για την ανάπτυξη και πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι: 1. Η διαφώτιση των εργαζομένων του κατόχου της άδειας λειτουργίας Καζίνο – Ξενοδοχείου και λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων αυτού στη Θεσσαλονίκη, την εκμετάλλευση των οποίων σήμερα έχει η εταιρεία REGENCY ENTERTAIN-MENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι), πάνω στα ζητήματα που τους απασχολούν και γενικότερα η διαφώτισή τους πάνω στα γενικά προβλήματα των εργαζομένων της χώρας. 2. Η οργάνωση στο σωματείο όλων των εργαζομένων και η ανάπτυξη σε αυτούς ταξικής και επαγγελματικής συνείδησης. 3. Η συμμετοχή των μελών του σωματείου στο Ταμείο Ε-παγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Καζίνο. 4. Η ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών των μελών σε περίπτωση στάσεως εργασίας ή απεργίας. 5. Η ανάπτυξη μορφωτικής, κοινωνικής, συνδικαλιστικής και γενικά πολιτιστικής δραστηριότητας όπως: α) Η οργάνωση διαλέξεων, η δημιουργία λεσχών, βιβλι-οθηκών, η έκδοση εντύπων, η προβολή ταινιών και γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων. β) Η συνεργασία με άλλα σωματεία ή οργανώσεις των εργαζομένων και πρώτα και κύρια με την Ομοσπονδία Ε-πιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ), της οποίας αποτελεί μέλος. γ) Η διαφώτιση των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων και γενικά της κοινής γνώμης για το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του. δ) Η κινητοποίηση, οργάνωση και διεξαγωγή των συνδι-καλιστικών αγώνων για την υποστήριξη των αιτημάτων και διεκδικήσεων των μελών του, αλλά και την περιφρού-ρηση των κατακτήσεων τόσο των μελών του, όσο και της εργατικής τάξης, γενικά, για την βελτίωση των όρων ερ-γασίας, αμοιβής και ασφάλισης. ε) Η παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας και η εφαρμογή της. στ) Η υπογραφή επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι: 1. Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών. 2. Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές των μελών. 3. Οι έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες κάθε φορά για συ-γκεκριμένη αιτία. Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική μηνιαία εισφορά και οι έκτακτες εισφορές καθορίζονται και τροποποιούνται με από-φαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου. Ως αρχική μηνιαία εισφορά ορίζεται ποσοστό 0,8% υπολογιζόμενη στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές ενός εκάστου μέλους. 4. Τα έσοδα από την περιουσία του σωματείου. 5. Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο που περιέρχεται στο σωματείο. Οι δωρεές και επιχορηγήσεις είναι επώνυμες και τις απο-δέχεται ή όχι, με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει ο καθένας που εργάζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή τμήμα του κατόχου της άδειας λειτουργίας Καζίνο – Ξενοδοχείου και λοιπών συνοδευ-τικών εγκαταστάσεων αυτού στη Θεσσαλονίκη, την εκμετάλ-λευση των οποίων σήμερα έχει η εταιρεία REGENCY ENTER-TAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι) και έχει συμπληρώ-σει ένα δίμηνο μέσα στον τελευταίο χρόνο, αφού το ζητήσει με αίτησή του που θα καταθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, απο-δεχόμενος τους σκοπούς του σωματείου και γενικά το κατα-στατικό και καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής. 2. Το Δ.Σ. με απόφασή του που παίρνεται μέσα σε ένα μή-να, εγκρίνει η όχι την αίτηση εγγραφής του νέου μέλους. Στην περίπτωση που περάσει ο μήνας, χωρίς να παρθεί απόφαση, θεωρείται ότι έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εγγραφή, ο ενδιαφερόμε-νος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευ-ση, που κρίνει κυριαρχικά το θέμα. Η προσφυγή κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο στο Δ.Σ. μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Το ΔΣ υ-ποχρεώνεται να φέρει την προσφυγή στην πρώτη Γενική Συνέ-λευση. Αν δεν φέρει την προσφυγή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. θεωρείται ότι ανακάλεσε την απορριπτική απόφασή του και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει μέλος του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται: 1. Να καταβάλει την τακτική και τις έκτακτες εισφορές 2. Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος κα-ταστατικού και να τηρεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-βουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 3. Να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωμα-τείου, να παίρνει μέρος στην δραστηριότητα του και να κατα-βάλει κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του. 4. Να γνωρίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που το απασχολεί και κάθε ε-νέργεια που έκανε για τη λύση του. 5. Να υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται: 1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και να ψηφίζει για τη λήψη των αποφά-σεων. 2. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωματεί-ου. 3. Να ελέγχει τις πράξεις των αιρετών οργάνων του Σω-ματείου, να διαβάζει τα πρακτικά και να ενημερώνεται πάνω στα οικονομικά του Σωματείου. 4. Να προτείνει θέματα στην Γενική Συνέλευση για λήψη αποφάσεων με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, εάν απαιτείται απάντηση από αυτό. 5. Να προτείνει τρόπους και διαδικασίες στη Γενική Συ-νέλευση για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν το Σωμα-τείο και γενικά να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμ-βούλιο και αφού προηγουμένως πληρώσει τις συνδρομές που οφείλει.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.Διαγράφεται από μέλος του Σωματείου: α) Όποιος καθυστερεί και αρνείται αδικαιολόγητα την συνδρομή του για έξι μήνες, μετά από απόφαση του Διοικητι-κού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση. Μπορεί όμως να επανεγγραφεί μετά την εξόφληση των εισφο-ρών που καθυστερεί, οπότε θεωρείται ότι ποτέ δεν έπαυσε να είναι μέλος. β) Όποιος έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, στις αποφάσεις των Γενικών Συνε-λεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων και γενικά με την στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και την φήμη του Σωματείου. Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για να διαγραφεί ένα μέλος είναι η απεργοσπαστική στάση και οι ασυμβίβαστες για τον εργαζόμενο τυχόν σχέσεις με τον εργοδότη ή τα όργανά του. γ) Όποιος έχει αποβάλει τα προσόντα του να είναι μέλος του Σωματείου ή συμμετέχει σε άλλο Σωματείο εργαζομένων στη REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙ-ΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2. Η διαγραφή μέλους ή μελών, μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή. Η προσωρινή διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η οριστική διαγραφή γίνεται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκθέτει τεκμηριω-μένους λόγους για την διαγραφή, μετά από απόφαση της Γενι-κής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει στο μέ-λος που παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση με πρόταση δια-γραφής, ατομική πρόσκληση και θέτει συγχρόνως στην διάθε-σή του όλα τα στοιχεία του φακέλου του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή. Αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση για διαγραφή, από τη Γε-νική Συνέλευση, το μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε αυτή, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει για τη λήψη απόφα-σης πάνω στα άλλα θέματα της ημέρας. 3. Τα διαγραμμένα ή αποχωρήσαντα μέλη δεν έχουν κα-νένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών ή οποιαδήπο-τε παροχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 10

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυ-ρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και ειδικότερα: 1. Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και τους αντιπρο-σώπους στην Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτι-κών Καζίνο και το Εργατικό Κέντρο, καθώς και τα αναπληρω-ματικά μέλη αυτών. 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπλη-ρωματικά μέλη, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων στην Ομο-σπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο και το Εργατικό Κέντρο. 3. Εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα του Σωματείου, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και στο Εργατικό Κέ-ντρο έχοντας οποτεδήποτε το δικαίωμα να παύει τα όργανα αυτά ή μέλη τους από τα καθήκοντά τους. 4. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης του Δι-οικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου. 5. Αποφασίζει για το αν η αντιπροσώπευση του Σωματείου στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση θα γίνει δια μέσω της Ομοσπονδίας ή του Εργατικού Κέντρου. Σε περίπτωση που η ΓΣ δεν αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο την αντιπροσώ-πευση στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, αυτή θα γίνεται μέσω της Ομοσπονδίας Επιχειρησιακών Σωματείων Ι-διωτικών Καζίνο. 6. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας. 7. Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους από το Σωματείο, και στην περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή μέλους σε αυτό. 8. Καθορίζει το ύψος των τακτικών μηνιαίων εισφορών, τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής 9. Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού, την τροπο-ποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμη-νο, έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν, με έγγραφη αίτησή τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ανα-γράφεται το προς συζήτηση θέμα, το 1/20 των οικονομικά τα-κτοποιημένων μελών του Σωματείου. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, γνωστοποιώντας την, με τα θέ-ματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και χρόνο σύγκλησής της, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το προεδρείο της Γενικής Συ-νέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου αυτού, που απευθύνεται, προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών, σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και η οποία περιέχει απαραίτητα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η ανακοίνωση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότη-τας και τοιχοκολλάται στο οίκημα που στεγάζονται τα γραφεία του Σωματείου και κυρίως στον τόπο εργασίας των μελών του Σωματείου. 3. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τριμε-λές προεδρείο που εκλέγεται στην αρχή κάθε Γενικής Συνέ-λευσης με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον πρόε-δρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμε-τέχει σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιη-μένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συ-γκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος σχετικά με την σύγκληση και τις προσκλήσεις, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και στη δεύτερη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται τρίτη μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, με τα ίδια θέματα και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί και την τρίτη φορά απαρτία, δεν μπο-ρεί να κληθεί για το ίδιο ή τα ίδια θέματα άλλη Γενική Συνέ-λευση, πριν περάσει μήνας, οπότε η συνέλευση αυτή θεωρείται σαν πρώτη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ποτέ όμως δια βοής. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού. 2. Μυστική είναι κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε ε-κλογές συλλογικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελε-γκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής) και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο και το Εργατικό Κέντρο, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας. 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού, διάλυσης του Σωματείου και προσχώρησης ή αποχώρησης από ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, απαιτείται πάντοτε, σε ο-ποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτο-ποιημένων μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμ-βούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρό-νια, με μυστική ψηφοφορία. 2. Το εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του, με πρωτοβουλία και υπό την προ-εδρία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού ή του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου σε πε-ρίπτωση κοινού ψηφοδελτίου, συνέρχεται και εκλέγει με μυ-στική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Οργανωτικού & Δημοσίων Σχέσεων. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα, αναλαμβάνει την ευ-θύνη της σύγκλησης ο πρώτος σύμβουλος του δεύτερου συνδυ-ασμού ή ο δεύτερος κατά σειρά σύμβουλος σε περίπτωση κοι-νού ψηφοδελτίου. 4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα καλεί το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο να παρα-δώσει τη διοίκηση και την διαχείριση του Σωματείου, υπογρα-φόμενου του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής και από τις δύο διοικήσεις. Εάν το απελθόν Διοικητικό Συμ-βούλιο αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παράδο-σης και παραλαβής, αυτό υπογράφεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό. 5. Δεν είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία Εφόρου Οργανωτικού & Δημοσίων Σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-ΟΥ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο: 1. Έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του Συλλόγου. 2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. 3. Προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου σύμφωνα με το κα-ταστατικό και γενικά διοικεί αυτό. 4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες. 5. Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τα λοιπά πα-ρόμοια Σωματεία και την υφιστάμενη Ομοσπονδία Επιχειρησι-ακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο και συντονίζει από κοινού με αυτά τις προσπάθειες για την ευόδωση του σκοπού του Σω-ματείου και την εξυπηρέτηση των μελών. 6. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως και ειση-γείται την λήψη των αναγκαίων μέτρων και την χάραξη της γε-νικής γραμμής του Σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του. 7. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων του Σωματείου, συντάσσει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό και τα υπο-βάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 8. Συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 9. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη σύμφωνα με τα ορι-ζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 9.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φο-ρά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέ-σει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερησίας διάταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει με πρόσκλησή του το ΔΣ μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκα-λούν αυτοί που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση, αλλά αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του ΔΣ. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε-δρό του, ο οποίος, με γραπτή πρόσκλησή του, ειδοποιεί τρεις (3) ημέρες νωρίτερα τα λοιπά μέλη για τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν πα-ρευρίσκονται πέντε (5) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρ-νονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δι-καίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν τα ίδια, τους συζύγους τους ή συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέ-ρου βαθμού. 5. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από όλα τα μέλη του στην επόμενη συνεδρίαση μετά από ανάγνωση και επικύρωση. Με απόφαση του ΔΣ οι συνεδριάσεις μπορούν να μαγνητοφωνού-νται ή να βιντεοσκοπούνται.

ΑΡΘΡΟ 19

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδι-καιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή καθυστερεί την συνδρομή έξι (6) μηνών, χάνει το αξίωμά του, μετά από απόφαση του ΔΣ, η οποία και του γνωστοποιείται αμέσως. Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε κατα-λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού του.

ΑΡΘΡΟ 20

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κα-θώς και της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί το τριμελές Προεδρείο της και καταρτίζει μαζί με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. 2. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών και παντός άλλου εί-δους έγγραφα που έχουν σχέση με την δραστηριότητα του Σω-ματείου. 3. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές, Διοικητικές αρχές, σε συγκαλούμενα Πανελλήνια Συνέδρια, στις δευτερο-βάθμιες οργανώσεις και στους τρίτους, εκτός αν ορίζεται δια-φορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. 4. Επιμελείται μαζί με το Γενικό Γραμματέα την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και γενι-κά προΐσταται στις εκδηλώσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απου-σιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Α-ντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 22

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τα πρα-κτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συ-νυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και πάσης φύσεως έγγραφο. 2. Υποβάλλει κάθε δίμηνο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις καταστάσεις όσων μελών καθυστερούν τις εισφορές τους και φέρει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των μελών. 3. Διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο, το πρωτόκολλο εισερχο-μένων- εξερχόμενων εγγράφων, το Μητρώο των μελών και φυ-λάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ-ΤΕΑ

 1. Βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του 2. Αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση α-πουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περι-ουσίας του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο περι-ουσίας του Σωματείου, ενημερώνει το βιβλίο Μητρώου μελών και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. 2. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών και δίνει σχετική για αυτό απόδειξη, που υπογράφεται από αυτόν. Οι άλλοι πό-ροι του Σωματείου εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεων, που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κάνει όλες τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που εκδί-δονται έπειτα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Δι-οικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και έχουν σφραγισθεί με την σφραγίδα του Σωματείου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμή πρέπει να επισυνάπτεται από-σπασμα της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πληρωμής της δαπάνης, όπως επίσης και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. 4. Είναι υποχρεωμένος, να καταθέτει σε αξιόπιστη Τράπε-ζα, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εισπράξεις του Σωματείου. Μπορεί όμως να έχει στα χέρια του μέχρι 2000€ -ποσό που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με α-πόφαση Διοικητικού Συμβουλίου-, για τυχόν επείγουσες ανά-γκες του Σωματείου. Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία ή άλλο μέρος της διοίκησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Υποβάλλει στην αρχή κάθε μήνα στο Διοικητικό Συμ-βούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου. 6. Υποβάλλει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, στο Διοι-κητικό Συμβούλιο, ονομαστική κατάσταση των μελών που κα-θυστερούν τις εισφορές τους. 7. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά με απόφαση του Διοικητι-κού Συμβουλίου κάποιος εκ των τακτικών συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΟ-ΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Ο Έφορος Οργανωτικού & Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του Σωματείου με τα μέλη του, όπως επίσης του Σωματείου με άλλα Σωματεία ή οργανώσεις κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές. 2. Έχει την φροντίδα των γραφείων του Σωματείου και υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου. Τέλος ε-κτελεί και χρέη υπευθύνου τύπου του Σωματείου μετά από ε-ντολή του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Γενικά πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητι-κού Συμβουλίου, τα μέλη του έχουν ιδιαίτερα ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου, την προώθηση των διεκδική-σεων και την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών α-γώνων.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με ισάριθμα α-ναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για δύο χρόνια. 2. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέ-γεται στην πρώτη συνεδρίαση της. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο άλλων μελών της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο γράφονται τα πρακτι-κά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για την Γενική συνέλευση. 3. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς επίτευξη του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγρα-φα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητάει να δει το περιε-χόμενο του Ταμείου. Το ΔΣ υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να τελειώσει με επιτυχία το έργο της. 4. Συντάσσει κάθε χρόνο λεπτομερή έκθεση που αναφέρε-ται στη διαχείριση από το ΔΣ της περιουσίας του Σωματείου στο χρόνο που πέρασε και την υποβάλλει για έγκριση στην τα-κτική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το ΔΣ ή ο α-ριθμός των μελών που ζητούν την σύγκληση της έκτακτης ΓΣ. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της, συντάσ-σει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επι-τροπής και καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέ-λευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σω-ματείου ως και των αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλι-στικές οργανώσεις, γίνονται κάθε τρία χρόνια από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία φροντίζει για τη νόμιμη, σύμ-φωνα με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλο-γών και διατήρηση της τάξεως σε αυτές. Σε αυτή προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με το Νόμο. 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο, με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά. Αν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις υποψήφιοι για μέλη της Εφορευτική Επιτροπής εκλέγο-νται οι τρεις πρώτοι με σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωμα-τικοί. 3. Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής εί-ναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου. Στην Εφο-ρευτική Επιτροπή επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της απερχόμενης διοίκησης καθώς και συγγενείς μέχρι και 4ου βαθμού των υποψηφίων.

ΑΡΘΡΟ 29

 1. Η Εφορευτική επιτροπή μέσα στο πρώτο διήμερο μετά την ημέρα της εκλογής της συνέρχεται στα γραφεία του Σωμα-τείου με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους της και ο-ρίζει με ανακοίνωσή της, την οποία θυροκολλά στα γραφεία και διανέμει στα μέλη του Σωματείου α) την προθεσμία γραπτής υποβολής υποψηφιοτήτων που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των τριών (3) πλήρων ημε-ρών ούτε μεγαλύτερη των πέντε (5). β) την ημέρα και ώρα ανακηρύξεως των υποψηφίων που είναι κατά κανόνα η 7η απογευματινή της επομένης ημέρας από εκείνης που λήγει η προθεσμία υποβολής των υποψηφιο-τήτων. Η ανακήρυξη γίνεται στα γραφεία του Σωματείου σε δημόσια συνεδρίαση. γ) την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών. 2. Αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων η Εφο-ρευτική επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτί-ων, ο αριθμός, ο τύπος και οι διαστάσεις των οποίων καθορί-ζονται με απόφαση της. 3. Από της ανακηρύξεως των υποψηφίων, τοιχοκολλείται στο γραφείο του Σωματείου, στους χώρους εργασίας και στην αίθουσα που γίνονται οι εκλογές πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε συν-δυασμό, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτρο-πή, τους αντιπροσώπους ανωτέρων συνδικαλιστικών οργανώ-σεων και για τυχόν άλλου οργάνου υποψήφιους. Οι πίνακες των υποψηφίων γίνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλί-ου και της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι πίνακες αυτοί παραμέ-νουν σε όλη τη διάρκεια των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τον ε-κλογικό κατάλογο με βάσει τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. 2. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο αναγράφο-νται όλα τα σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, δηλαδή έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, ονοματεπώνυμα εργαζομέ-νων που ψηφίζουν κατά τη σειρά προσελεύσεώς τους, ενστά-σεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο περιστατικό που λαμβάνει χώρα και έχει σημα-σία για το κύρος των εκλογών. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται. 3. Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να βρίσκεται ένας, για κάθε συνδυασμό, αντιπρόσωπος, νόμιμα διορισμένος. Με-μονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να διορίσουν έναν αντιπρόσω-πό τους. ΑΡΘΡΟ 31 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που τακτοποίησαν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών πληρώνο-ντας τις οφειλές τους στην Εφορευτική Επιτροπή. 2. Κάθε ψηφοφόρος αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότη-τά του και του μητρώου μελών, στο οποίο πρέπει να φαίνεται ότι είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος, παίρνει φά-κελο και ψηφοδέλτιο και ψηφίζει μυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στην συνέχεια ρίχνει τον φάκελο μέσα στην κάλπη. 3. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό που βάζει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτί-μησης μπορεί να είναι τόσοι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων που θα πληρωθούν με την εκλογή. Ψηφο-δέλτια που δεν έχουν σταυρούς προτίμησης θεωρούνται ότι δόθηκαν υπέρ του συνδυασμού. ΑΡΘΡΟ 32 1. Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλο-γικής όταν είναι περισσότεροι από ένας συνδυασμοί. 2. Από τους υποψηφίους των συνδυασμών εκλέγονται όσοι πλειοψήφησαν στους σταυρούς. Οι λοιποί είναι αναπλη-ρωματικοί. Σε περίπτωση ισοσταυρίας γίνεται κλήρωση. ΑΡΘΡΟ 33 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρό-σωπος με την Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, κάνει τη διαλογή των ψήφων και συντάσσει πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων, στο οποίο αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των ψηφοδελτίων, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, οι ψήφοι που έλαβε κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος, κα-θώς και οι σταυροί προτιμήσεως κάθε υποψηφίου. 2. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσονται οι επιτυ-χόντες, όπως προβλέπεται στην απλή αναλογική ή με τη σειρά επιτυχίας αν το ψηφοδέλτιο είναι κοινό. Στην συνέχεια συ-ντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό ανακηρύξεως επιτυχό-ντων, το οποίο δύναται να είναι ενσωματωμένο στο πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων και στο οποίο αναγράφονται τα ονομα-τεπώνυμα των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο, η σειρά επιτυχίας τους, οι συνδυασμοί από τους οποίους προέρχονται, καθώς και η κατανομή από την οποία εξελέγη-σαν. ΑΡΘΡΟ 34 Τα πρακτικά των αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα κατα-χωρούνται στο βιβλίο της Γενικής Συνέλευσης, με τη επίβλεψη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία και προσυπογράφει. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 35

Μετά την εκλογή των νέων οργάνων του Σωματείου και μέσα σε 48 ώρες από αυτήν γίνεται, με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή η παράδοση στα όργανα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

 1. Το Σωματείο είναι μέλος της Ομοσπονδίας Επιχειρησι-ακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο (Ο.Ε.Σ.Ι.Κ) και του Εργα-τικού Κέντρου. 2. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Η κινητή και ακί-νητη περιουσία του Σωματείου, καθώς και το αρχείο του, πε-ριέρχονται στην Ομοσπονδία. 3. Αποκλείεται κάθε κρατική, κομματική και εργοδοτική παρέμβαση στη λειτουργία και τη δράση του Σωματείου, γιατί είναι ασυμβίβαστη με τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές αρχές αλλά και με τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του Σωμα-τείου. 4. Το Σωματείο τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο, όπως επίσης και κάθε άλλο που κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Με τον κανονισμό θα προβλέπεται η ρύθμιση της ε-σωτερικής λειτουργίας του Σωματείου. Ο εσωτερικός κανονι-σμός δεν μπορεί να είναι αντίθετος στο Νόμο και το καταστα-τικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει μερικά ή ολι-κά τον εσωτερικό κανονισμό. 6. Το σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, που είναι διεθνής ημέρα των εργαζομένων με 24ωρη απεργία και συμμετοχή στις εργατικές συγκεντρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 37

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική. Στην περιφέ-ρειά της κυκλικά αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου στην Ελληνική & στην Αγγλική γλώσσα και στο μέσο φέρει λογό-τυπο που θα αποφασίσει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στο κέντρο του οποίου αναγράφεται η χρονολογία ίδρυσης 2008. ΑΡΘΡΟ 38 Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία, τα νομικά πρόσωπα και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s